Skip to main content

Sıkça Sorulan Sorular

DERS ALMA VE KAYIT İŞLEMLERİ

Ders içeriklerine nereden ulaşabilirim?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü derslerinin liste ve içerik bilgisine http://www.sbu.yildiz.edu.tr/ ve http://www.bologna.yildiz.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Ders kaydımı nasıl yapabilirim?

Ders kayıtları, Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden     (https://obs.yildiz.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) üzerinden Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri ile yapılır. Ders kayıtları öncesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinden duyuruları takip etmeli ve OBS ders Kayıt Kılavuzunu İncelemelisiniz. http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/OBS%20Ders%20Kay%C4%B1t%20K%C4%B1lavuzu.pdf

Her dönem ne kadar ders alabilirim/almalıyım?

Bölümümüz öğrencileri, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 25 kredilik ders alabilirler. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 28 krediye kadar ders alabilirler. AGNO’su iki yarıyıl üst üste 2.0’nin altında olan (5.yarıyıldan itibaren) Lisans öğrencileri, bulundukları yarıyıl ve üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu öğrenciler, alt yarıyıllarda alıp başarısız kaldıkları dersler ile alt yarıyıllardan daha önce almadıkları dersleri alabilirler.

Üstten ders alabilir miyim?

Bölümümüzde üstten ders alınabilir. Ancak Lisans Yönetmeliği gereği 1.sınıf öğrencileri, 3. ve 4. sınıflardan, 2. sınıf öğrencileri ise 4. sınıftan ders alamazlar.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Üniversitemizde teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır. (Pandemi nedeniyle 2021-2022 Eğitim, Öğretim Yılı için devam zorunluluğu %50 olarak kabul edilmiştir)

Ders saydırma nedir ve nasıl olur?

Ders saydırma daha önce alınmış bir seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınarak daha önce alınan dersin yerine saydırılmasıdır. Bu işlemi ders kayıtları esnasında OBS sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Sistem üzerinden ders saydırma işlemi yapılmadığı takdirde bütün dersler AGNO’da yer alacaktır.

Mezun olmak için ne kadar kredi almam gerekiyor?

Mezuniyet için öğrenim programındaki derslerin tamamlanması gerekmektedir. Toplamda 155 kredi gerekmektedir.

Mezuniyet için ortalamam en az kaç olmalı?

Bir bölümün/programın öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlayan öğrenci mezun olabilir.

Derslerden muafiyet mümkün mü?

Derslerden muafiyet bazı koşullarda mümkündür. Daha önce devam edilen bir Yüksek Öğrenim Kurumundan alınan dersler ya da Önceki Öğrenmenin Tanınması kapsamında kazanılmış muafiyetler tanınabilir.

Muafiyet talep ettiğim dersin ders notu en az kaç olmalıdır?

Daha önce diğer Yükseköğretim Kurumlarından alınan derslerden muafiyet talebinde bulunulan derslerin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun CC (4.00 üzerinden en az 2.00) olması, daha önce Üniversitemizden alınan derslerin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun DC (4.00 üzerinden en az 1.50) olması gerekmektedir.

Kayıt dondurma nedir, nasıl olur?

Öğrenciye, ilgili yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenime devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Lisans öğrenimleri içerisinde kayıt dondurmak (izinli) isteyenler ise başvurularını kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlıklarına yaparlar.

Kayıt dondurduğum süre öğrenim süreme sayılır mı?

Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle izinli sayılanların kayıtlı olduğu dersler silinir ve öğrenim süresinden sayılmaz. Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle izinli verilenlerin izinli sayılan süreleri öğrenim süresinden sayılır.

En fazla ne kadar süre kayıt dondurabilirim?

Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.

Katkı payı ödemeli miyim?

Program sürelerini aşan (Önlisans-Lisans-Lisansüstü) öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı alınır.

 • İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI

 

               İYS’ye kimler girer?

              Üniversitemiz % 100 ve % 30 İngilizce programlara kayıt yaptıranlardan “İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu”nda belirtilen sınavların herhangi birinden aldıkları puanlarla İngilizce yeterliklerini belgeleyemeyenler İYS’ye girerler.

              İYS’ye girmek zorunlu mu?

             Hayır. Güz yarıyılı başında yapılan İYS’ye giremeyen yeni kayıtlı öğrenciler Hazırlık öğretimine Yabancı Diller Yüksek Okulunca belirlenen kurdan başlarlar.

             İYS’nin mazeret sınavı var mı?

             Hayır, düzenlenmez.

            İYS’de almam gereken not nedir?

            YTÜ YABANCI DİLLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ'nden ulaşabilirsiniz.

 

 • DÖNEM İÇİ VE DÖNEM SONU SINAVLARI

       

            Dönem içi değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

            Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notlarının ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

        Mazeret sınavı nedir? 

        Mazeret sınavı mazeretleri sınava katılamadığınız durumda yapılan sınavdır. Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları’nı (DD-007) çerçevesinde yarıyıl                          sınavlarının sadece biri için düzenlenir

        Mazeret sınavı için nasıl başvurabilirim ve ne zaman başvurmalıyım?

        Mazeret sınavına ilişkin mazeretinizi belirten ve belgeleyen dilekçenin mazereti istenen sınavdan en geç 3 gün içinde Bölüm Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Sınav için gerekli koşullara ilişkin bilgi            için http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/2/Y%C3%B6netmelikler-ve-Y%C3%B6nergeler/36 “Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları” inceleyiniz

       Final/Bütünleme sınavlarına giremezsem mazeret sınavı hakkı var mıdır?

       Her ne sebeple olursa olsun Final veya Bütünleme sınavı için mazeret sınav hakkı yoktur.

      Vize sınavlarının mazereti var mı?

       Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir.

       Bütünleme sınavı koşulları nedir, final sınavına girmeden bütünleme sınavına girilebilir mi?

       Final sınavına girilmeden bütünleme sınavına girilebilir. Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim–öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu                   sınavına girebilme şartlarını ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak zorunludur.

     Sınav sonucuna itiraz etme süresi nedir? Nereye başvurmalıyım?

      Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin veya akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren üç iş günü içerisinde Fakülte Dekanlığına bir           dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirsiniz.

 

 

 

 • BİTİRME TEZİ

 

Bitirme tezini hangi koşullarda alabilirim?

Bir öğrencinin bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

Bitirme tezi için danışman ve konu nasıl belirlenmekte?

Bitirme çalışması alan öğrenciler öncelikle danışmanlık yapmak istedikleri öğretim üyeleri ile iletişime geçerler ve bu danışmanları ile konularını belirleyip Bitirme Tezi Danışman Öneri Formunu Bölüm Başkanlığı’na iletirler. Danışman belirlemede sıkıntı yaşayan öğrenciler için Bölüm Başkanlığı tarafından danışman ataması yapılır.

Bitirme tezini en son ne zamana kadar teslim edebilirim?

Bitirme çalışmasının süresi bir yarıyıldır. Bu süre sonunda öğrenci; tamamladığı bitirme çalışmasını, bölümlerce hazırlanacak “Bitirme Çalışması Teslim Formu” nu doldurup danışmanının onayını alınarak, yarıyıl sonu sınavlarının başladığı haftanın birinci günü mesai bitimine kadar, en az üç (3) nüsha olarak bölüm başkanlığına teslim eder. Bitirme tezi tesliminde Bölümümüz tarafından tezin özgünlüğüne ilişkin Turnitin Raporu istenmektedir.

 • YAZ OKULU

 

Üniversitemizde yaz okulu var mı?

Üniversitemizde Yaz Okulu uygulaması olup olmayacağı Üniversite Senatosu tarafından belirlenmektedir.

Yaz okulunda en fazla kaç ders/kredi alabilirim?

Öğrencilerin, Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 9 (dokuz) krediyi geçemez.

Daha önce almadığım bir dersi ilk defa yaz okulunda alabilir miyim?

YTÜ Lisans Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda daha önce almadığınız bir dersi yaz okulunda almak mümkündür.

 

 • ÇİFT ANADAL ve GEÇİŞLER

 

Çift anadal yapabilir miyim?

Bölümümüzde Çift Anadal olanağı vardır. Her yıl kılavuzlar güncellenerek web sayfamızda yayınlanmaktadır. Başvuru koşulları-Kontenjanlar ve Kayıt Kılavuzları için tıklayınız

ÇAP için ne zaman başvurabilirim?

Öğrenci, Çift Anadal programına, kendi lisans programının üçüncü ve beşinci yarıyıllarının başında başvurabilir.

Birden çok programda ÇAP yapabilir miyim?

Öğrenciler yalnız bir program için Çift Anadal başvurusunda bulunabilirler.

ÇAP için ara dönemde başvuru yapabilir miyim?

Hayır. Üniversitemiz ara dönemde geçiş başvuruları almamaktadır.

ÇAP için not ortalaması ve kredi ne kadar olmalıdır?

Çift Anadal Başvurusu yapabilmek için; a) Bulunduğu yarıyıla kadar tabi olunan öğretim planındaki derslerin tümünden başarılı (her bir dersin not karşılığının 4.0 üzerinden en az 2.0) olması b) Öğrencinin geldiği programdaki Ağırlıklı Not Ortalamasının (ANO) en az 3.0 (4.0 üzerinden) olması, Eğitim Fakültesi’nin programları arasında çift anadal yapabilmek için ise öğrenim görülen programın ANO’sunun en az 3.5 (4.0 üzerinden) (Üst yarıyıllardan alınan dersler ANO hesabına katılmaz.) gerekir. c) Öğrenim görülen programdaki bulunulan sınıfın başarı sıralamasında ilk %20’de bulunması gerekir. d) Kayıtlı olduğu lisans programında, Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) en az 3.0 (4.0 üzerinden) olan ancak bulunduğu programın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler de, kayıt olduğu programa girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanının, başvuracağı programın o yıl ki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda çift anadal başvurusunda bulunabilirler.

Hangi bölümlerde ÇAP yapabilirim?

ÇAP yapılabilir bölümlerin neler olduğu her yıl yenilenmektedir. Bu konuda duyuruları takip etmelisiniz.

 

 • STAJ OLANAKLARI

 

Bölümümüzde zorunlu staj var mı?

Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması yoktur. Gönüllülük esasına tabiidir.

Staj başvurusu için ne yapmam gerekiyor?

Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz Fakültemiz tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda ilgili Bölüm Başkanlığına başvurarak staj olanağından faydalanabilirsiniz. Staj başvurusu kabul edilen öğrencilerin SGK işlemleri Fakültemizce yapılmaktadır. İlkeler ve başvuru evrakları için;

http://www.iib.yildiz.edu.tr/sayfa/%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER/STAJ-OLANAKLARI/85

 

 • EVRAKLAR

 

       Öğrenci belgesi ve transkript nereden alınır?

       Öğrenci belgesi ve transkript Fakülte Sekreterliğinden alınmaktadır. Aynı zamanda e-devlet üzerinden de temin edebilirsiniz.

       Öğrenci kimlik kartlarını nereden yenileyebiliriz?

       Öğrenci kimlik kartları ilk kayıtlarda Bölüm Sekreterliklerinden edinilir. Öğrenci kimlik kartı yenileme durumlarında E-Yıldız’a başvurabilirler.

     

       Ekle-sil ve genel dilekçeler 

      DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 

 • MEZUNİYET

 

Mezun olmak için not ortalamam ne olmalı? Hangi dersleri alıp ne kadar kredi toplamalıyım?

Mezun olabilmek için bölümün/programın öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamanız gerekmektedir.  Öğrenci mezun olmak için zorunlu dersleri ve 9 mesleki seçmeli, 3 sosyal seçmeli, 2 toplumsal duyarlılık projesi olmak üzere 155 kredi 240 AKTS almak zorundadır.

Mezuniyet durumundayım kredi fazlam var ne yapmalıyım?

Öğrenci mezun durumunda ise öğrenci işleri tarafından fazla mesleki seçimlik dersi dersin ortalamaya en az katkısı göz önüne alınarak silinir.

Mezuniyet sınavına hangi koşullarda girebilirim?

Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.

Azami öğrenim sürem nedir?

Azami öğrenim süresi, Lisans öğrencileri için yedi (7) yıldır.

 

 • DEĞİŞİM PROGRAMLARI

 

Öğrenci değişim programları nelerdir?

Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları bulunmaktadır. Yurtiçi değişim için Farabi programı, yurtdışı değişim için Erasmus ve Mevlana programı yürütülmektedir.

Yurtdışı değişim programları hakkında nasıl bilgi alabilirim?

Konuya ilişkin tüm bilgilere Erasmus+ Program Birimi web sayfasından (http://www.eu.yildiz.edu.tr )   ,Mevlana Değişim Programı sayfasından (http://www.mevlana.yildiz.edu.tr)  ,Farabi sayfasından (http://www.farabi.yildiz.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

 •      ERASMUS

Nasıl başvurabilirim?

Başvurular online yapılmaktadır. www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresinden başvurabilirsiniz.

Ne zaman gidebilirim?

Lisans 1.sınıf öğrencileri yararlanamaz. Bunun dışındaki eğitim yıllarında şartları yerine getiren öğrenciler yararlanabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerin tez döneminde gitmeleri tavsiye edilir.

Kaç dönem için başvurabilirim?

Öğrenciler bir veya iki eğitim dönemi kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.

Erasmus’a gidenler hangi kriterlere göre seçiliyor?

Akademik başarı puanının yüzde ellisi ve yabancı dil sınav sonucunun yüzde ellisi toplanarak bölüm bazında sıralama yapılır.

Anlaşmalı okullar hangileridir?

Bölümümüzün okul anlaşmaları ve anlaşmalı olduğu okullara

http://www.erasmus.yildiz.edu.tr/sayfa/%C4%B0KT%C4%B0SAD%C4%B0-ve-%C4%B0DAR%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-FAK%C3%9CLTES%C4%B0/S%C4%B0YASET-Political-Sci-Int--Relations/585   linkten ulaşabilirsiniz.

Ne kadar hibe alabiliriz?

Bir eğitim dönemi giden 30 AKTS iki dönemi giden 60 AKTS almak zorundadır. Karşı okuldan alınan akts ler bolognadan alınan derslerle intibak edilmelidir.

Bölüm Erasmus Koordinatörlerine nasıl ulaşabilirim?

Giden Öğrenci (Outgoing Students) Sorumlusu: Arş. Gör. Yetkin Başkavak (baskavak@yahoo.com)

Gelen Öğrenci (Incoming Students) Sorumlusu: Arş. Gör. Elisabeth Elif Peker (elisabeth-elif@hotmail.com)
 

 •     MEVLANA

Nasıl başvurabilirim?

Mevlana başvurusu ve süreçler için http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/sayfa/%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0-HAREKETL%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0/--Ba%C5%9Fvuru-Rehberi/225 inceleyebilirsiniz.

Şartları nelerdir?

2.50 ortalama üstü olanlar başvurabilir. Diğer şartlar ve süreç için http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/ kontrol ediniz.

              Kaç dönem için başvurabilirim?

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programı’ndan en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim öğretim yılını aşamaz.

Anlaşmalı için bakınız. http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/sayfa/PROTOKOLLER/--B%C3%B6l%C3%BCmlere-G%C3%B6re/229

Bölüm Mevlana Koordinatörlerine nasıl ulaşabilirim?

Arş. Gör. Yetkin Başkavak (baskavak@yahoo.com)

              Arş.Gör.Dr.AbdurrahmanGümüş(abdurrahmangumus001@gmail.com

 •     FARABİ

Nasıl başvurabilirim?

http://www.farabi.yildiz.edu.tr adresinden duyurulmaktadır.

Ne zaman gidebilirim?

Lisans öğrencileri hazırlık ve birinci sınıf düzeyinde iken programa katılamazlar.

Kaç dönem için başvurabilirim?

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Bölüm Farabi Koordinatörlerine nasıl ulaşabilirim?

Bölüm Koordinatörü     Doç.Dr.Fuat AKSU faksu@yildiz.edu.tr

Bölüm Koordinatör Yrd. Arş.Gör. Ahmet CONKER conkerahmet@gmail.com