MEZUNİYET SINAVI TAKVİMİ hk.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

MEZUNİYET SINAVI TAKVİMİ

DİKKAT:

 • Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için (2019-2020 güz y.y.) ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girebilmeleri için 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz y.y. katkı payı-öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

 

 • Mezuniyet sınavına girecek öğrenciler, sınavdan önce 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı katkı payını ödemeyeceklerdir. Mezuniyet sınavı sonucuna göre bahar yarıyılında öğrenime devam edecekler/ bahar y.y. mezuniyet sınavına girecek olanlar katkı payı – öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Harç Bürosu ile görüşünüz.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Mezuniyet sınavına girilecek bir dersten, en son aldıkları dönemde F0 notu alarak başarısız (devamsız) olan öğrenciler, önceki dönemlerde aynı dersten FF veya FD, DD notlarını almış olmaları durumunda mezuniyet sınavına girebileceklerdir. En son alınan F0 notu Mezuniyet sınavına giriş için herhangi bir engel teşkil etmeyecektir.

 

12.08.2017 tarih ve 30152 sayılı R.G. ile Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 24.maddesinde yapılan  değişiklik uyarınca, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etme şartı getirildiğinden, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başı itibariyle mezuniyet sınavlarına girme koşulunda, sınav girilecek dersin en son başarı notu dikkate alınacak ve mezuniyet sınavına girilecek dersin en son başarı notunun "F0"  olması durumunda mezuniyet sınavına girilemeyecektir.

 

 

20 Ocak 2020

Bu tarihlerin belirlenmesinde bütünleme notlarının sisteme girilmesi işleminin tamamlanması dikkate alınmıştır.

Ders saydırma işlemi yapılmadan, fazladan alınan ve başarısız olunan Seçimlik ders/ dersleri olan ve mezuniyet sınavına girmek isteyen öğrencilerin, fazladan alınan (başarısız olunan Seçimlik dersler) derslerini sildirmeleri için İlgili Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları ve dilekçelerin Fakülte Dekanlıklarına iletilmesi.  

20-21 Ocak 2020 (21 Ocak 2020 Saat:12:00’a kadar)

Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders saydırma işlemi yapılmamış fazladan alınan ve başarısız olunan Seçimlik derslerin silinmesi

21 Ocak 2020 Salı

Başvuru (Açıklamalar için bkz. Ek-1)

 

Bölüm Başkanlıklarınca sınav programlarının hazırlanması (Sınav programlarının hazırlanmasında servis dersleri ile çakışma olmaması için servis dersi veren bölümlerle görüşülmelidir.)

22 Ocak 2020

İlgili Bölüm Başkanlıklarınca Mezuniyet Sınav Takviminin bölüm panolarında ve web sayfalarında ilan edilmesi 

23 Ocak 2020

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Y.Y. Mezuniyet Sınavları nın yapılması 

24 Ocak 2020

İlgili Bölüm Başkanlıklarınca, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Y.Y. Mezuniyet Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi

Ders saydırma işlemi yapılmadan, fazladan alınan ve başarısız olunan Seçimlik ders/ dersleri olan ve mezuniyet sınavına girmek isteyen öğrencilerin, fazladan alınan (başarısız olunan Seçimlik dersler) derslerinin silinmesi işlemi 21 Ocak 2020, saat 12:00’a kadar gerçekleştirileceğinden bu öğrenciler   21 Ocak 2020, saat 12:00’dan sonra Mezuniyet sınavına başvurabileceklerdir. Sistem başvuru için bu tarihte açık olacaktır.

 

 

 

 

 

EK-1

MEZUNİYET SINAVINA BAŞVURU İŞLEMİ  

 • USIS sisteminde kayıtlı Önlisans ve Lisans öğrencileri mezuniyet sınavı kayıtlarını “Mezuniyet Sınav Kaydı” modülü aracılığı ile yapacaklardır.
 • Öğrenci dersi daha önce sürekli olarak hangi dilde almış (ders Türkçe olarak alınmış ise Türkçe, İngilizce olarak alınmış ise İngilizce) ise sistem başvuru sırasında dersin dilini otomatik olarak kaydeder. Ancak ders, farklı dönemlerde farklı dillerde alınmış ise öğrenci mezuniyet sınavına gireceği dersin dilini başvuru sırasında sistem üzerinden kendisi tercih eder.
 • Öğrenciler tarafından fazladan alınan Mesleki Seçmeli ders/ derslerin silinmesi için Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvuru yapılacak. Alınan dilekçeler Fakülte Dekanlıklarına iletilecek ve bu dersler takvimde belirtilen tarihlerde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile silinecektir.
 • Mezuniyet sınavına girme koşullarını sağlamış olan öğrencilerin bir dersin mezuniyet sınavına girebilmesi için mutlaka kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan öğrenciler mezuniyet sınavına girme koşullarını sağlamış olsa bile bu sınava giremeyeceklerdir.
 • Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. CC nin altında alınan notlar otomasyon sistemine işlenmeyecektir.
 • Öğrenciler mezuniyet sınavı sonucunda başarılı olmuşlarsa, bu notlarını “Öğrenci Mezuniyet Sınav Not Görüntüleme” modülünü kullanarak görüntüleyebileceklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

 

YTÜ

MEZUNİYET SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR

(07.02.2013 tarih ve 2013/03-26 sayılı Senato kararında kabul edilmiştir.)

 

 1. Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
 2. Mezuniyet sınavına başvuru, Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrenci dersi daha önce sürekli olarak hangi dilde almış (ders Türkçe olarak alınmış ise Türkçe, İngilizce olarak alınmış ise İngilizce) ise sistem başvuru sırasında dersin dilini otomatik olarak kaydeder. Ancak ders, farklı dönemlerde farklı dillerde alınmış ise öğrenci mezuniyet sınavına gireceği dersin dilini başvuru sırasında sistem üzerinden kendisi tercih eder. (09.11.2017 gün ve 2017/07-13 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)
 3. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere;  akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. (09.06.2016/02-13 tarih ve sayılı Senato kararı ile değişiklik)
 4. Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.
 5. Mezuniyet sınavında alınan DC ve daha düşük notlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla öğrencinin ilgili dersinin notu mezuniyet sınavına girmeden önceki notu olarak kalacaktır.
 6. Daha önce hiç almadığı bir dersi bulunan veya almış olsa bile herhangi bir dersten F0 notu bulunan öğrenciler hiçbir dersten mezuniyet sınavına giremez.
 7. Başvuruların alınmasından sonra başvurusu Mezuniyet Sınav Esaslarına uymayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve sehven sınava girmeleri durumunda ise sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.
 8. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 ve üstü olan öğrenciler sadece başarısız oldukları derslerden sınava girebilirler.
 9. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 nin altında olan öğrenciler kendi seçecekleri koşullu başarılı derslerden sınava girebilirler. Bir öğrenci en fazla 2 dersten sınava girebileceğinden varsa başarısız dersleri ile seçeceği koşullu başarılı derslerin toplamı 2’yi geçemez. Öğrenci koşullu başarılı bir dersin sınavına kaydolmak için varsa öncelikle başarısız olan derse kaydolmalıdır.
 10. Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı -öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. (16.04.2015/01-06 Senato kararı ile eklenmiştir.)

 

Tüm Duyurular