Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ders İçerikleri
 

0347010 KARŞILAŞTIRMALI PERSPEKTİFTEN DEVLET OLUŞUMU (3-0-3)

Bu derste tarihsel sosyoloji ve siyasal sosyoloji perspektiflerinden modern devlet oluşumunun analizi üzerinde durulmaktadır. Modern devletin kurumsal yapısının güvenlik, sosyal güvenlik, iktisadi kurumlar, ideolojik aygıtlar gibi farklı yüzlerinin toplumsal iktidar ilişkileri ile etkileşim sürecinde farklı tarihsel ve toplumsal bağlamlardaki şekillenişi incelenmektedir. Bu bağlamda, dersin ilk bölümünde modern devletin özellikle Avrupa’da oluşum ve gelişim sürecine dair açıklayıcı temel çalışmalar üzerinde durulurken, ikinci kısmında Osmanlı ve Türkiye tarihinde modern devletin farklı yüzlerinin oluşum ve yeniden oluşum sürecine odaklanılmaktadır.

 

0347020 İKTİDAR VE HUKUK (3-0-3)

Bu derste, ana çerçeve itibarıyla, “hukukun kaynağı nedir” sorusundan hareketle siyasi düzenle hukuki düzen arasındaki bağlantı sorgulanacaktır. Dersin ana amacı, bir “demokratik hukuk devleti kuramı”nın yapıtaşlarını ortaya koymaktır. Bu bakış açısıyla, öncelikle devlet yapısı altında örgütlenmiş siyasi birimlerin, yani modern toplumların hukuku nasıl kurguladıkları incelenecektir. Ardından tüm toplumsal örgütlenme biçimleri açısından geçerli olabilecek bir iktidar tanımı çerçevesinde hukuk tanımlanacaktır. Son olarak ise, tekrar modern devlet kurgusuna dönülerek, bu kurgu çerçevesinde evrensellik niteliğine sahip insan hakları kavramının hukuk düşüncesi içine kuramsal açıdan tutarlı bir şekilde nasıl yerleştirilebileceği tartışılacaktır.

 

0347030 TÜRK DIŞ POLİTİKASI İNCELEMELERİ (3-0-3)

Dersin kapsayacağı konu başlıkları aşağıdaki gibidir; Türk dış politikasında geleneksel eğilimler; Savaşlar arası dönemde Türk dış politikasının öncelikleri; Türkiye ve II Dünya Savaşı; Soğuk Savaş ve Türk dış politikasında değişim; Yumuşamanın Türk dış politikası üzerindeki etkileri Türk Dış Politikasında Çok Yönlülük arayışları; Soğuk Savaş sonrası dönemde Türk dış politikasının yeni öncelikleri Türkiye’nin ulusal güvenlik politikalarında yeni arayışlar

 

0347040 SOĞUK SAVAŞ SONRASI ORTADOĞU (3-0-3)

Global düzeyde ortaya çıkan değişimlerin, Ortadoğu coğrafyasında yer alan ülkeleri bölgesel düzeyde nasıl bir değişim ve dönüşüme uğrattığı sorusu, dersin odak noktasını oluşturacaktır. Bu çerçevede derste ele alınacak bazı konu başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.

1) Ortadoğu’da Global Aktörlerin (ABD, Çin, Hindistan) Çıkarları Doğrultusunda Ortaya Çıkan gelişmeler ve Bölgeselcilik Politikasının Sınırları.

2) ABD’nin Ortadoğu Politikaları ve Ortaya Çıkan Güç Boşluğu

a) Irak Harekatı ve Ortadoğu’da Değişen Dengeler  (kimlik, güvenlik ve sistem temelinde tartışılması)

3) Bölgede Genel Olarak  Değişen Güç Dengeleri

a) İran’ın artan nüfuzu ve nükleer güç olma çabaları b) Körfez ülkelerinin artan güvenlik kaygıları ve İran c) Bölgede Şii-Sünni karşıtlığı çerçevesinde belirlenen kimlik krizi ve İsrail-Sünni yönetimlerin yakınlaşması

4) Türkiye’nin Ortadoğu’da Yenilenen Politikaları

a) Irak’ta ki güç boşluğu ve Türkiye’nin PKK ile mücadelesi  b) Türkiye’nin İran ve Suriye ile yakınlaşması c) Türkiye’nin Körfez ülkeleri ile yakınlaşma politikası örneği ile yola çıkarak Türkiye’nin çeşitlendirilmiş, çok boyutlu dış politikasını anlamak d) Türkiye’nin İsrail karşıtlığı çerçevesinde oluşturduğu iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülebilirliği e)  Türkiye’nin arabulucu, kolaylaştırıcı ve istikrar sağlayıcı ülke olma potansiyelinin sınırlarının tartışılması

 

0347050 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA İNSAN (3-0-3)

Bu dersin amacı küreselleşmenin farklı evrelerinin insan karakteri ve davranışı üzerindeki etkilerini tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin bu konuyla ilgili derinlemesine bir yazın okuması yapması ve her bir öğrencinin bir alt konu belirleyip derste sunması amaçlanmaktadır. Sunulan çalışmalar ders içinde tartışmaya açılacaktır. Dersin bir diğer amacı doktora öğrencilerinin konuyla ilgili bir bilimsel makale yazmalarını teşvik etmektir.

 

0347060 YURTTAŞ, SİVİL TOPLUM ve DEVLET (3-0-3)

Yurttaş ile devlet ilişkisinin sosyolojik boyutları incelenecektir. Ele alınacak konular başlıkları itibariyle aşağıda verilmektedir: Yurttaşlık kavramının evrimi, Demokrasinin toplumsal temelleri, Yurttaşlık ve kimlik aidiyeti, Sivil toplum-devlet ve sivil toplum yurttaş ilişkileri.

 

0347070 MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI (3-0-3)

Bu derste bir ucunda milliyetçiliğin tarih ötesi olduğunu iddia eden patrimoniyal yaklaşımlar diğer ucunda ise milliyetçiliği kapitalist dünya düzeni ve modernitenin bir ürünü/gereksinimi olarak gören yaklaşımların bulunduğu geniş bir yelpazeye yayılmış çeşitli milliyetçilik teorileri incelenecektir. Bu inceleme sırasında farklı coğrafyalara ve özelliklere sahip milliyetçilikler bağlamında milliyetçilik olgusunun tarihi gelişimi araştırılacak, bu örneklerin literatürdeki teorilerle uyumluluğu test edilecektir. 

 

0347080 TÜRKİYE’DE TARİH YAZIMI (3-0-3)

Ders; tarihyazımında hâkim anlayışlar, Türkiye’de tarihçiliğin tarihi, ders kitapları, güncel bir mücadele alanı olarak tarih gibi başlıklarla, tarihin neden öyle yazıldığı ve nasıl yazılması gerektiği gibi sorunsallar çerçevesinde işlenecektir.

 

0347090 MODERN BALKAN TARİHİ (3-0-3)

Bu ders 18. Yüzyıl Sonlarında Balkanlar’dan başlayıp günümüze kadar olan dönemde Balkanların siyasi tarihi üzerine odaklanacaktır. Ders kapsamında Sırp İsyanı, Yunan İsyanı, Eflak ve Boğdan Beylikleri, Tanzimat ve Gayrimüslimler, Bulgar Eksarhlığının Kuruluşu, 93 Harbi ve Bağımsız Balkan Devletlerinin Kuruluşu, Makedonya Sorunu, Arnavutluk Sorunu, Birinci Dünya Savaşında Balkanlar, İki Savaş Arası Dönemde Balkanlar, İkinci Dünya Savaşında Balkanlar, Soğuk Savaş Dönemi ve Sosyalizmin Çöküşünden Günümüze Balkanlar konuları incelenecektir.

 

0347100 DEMOKRASİ-ULUSÇULUK-AZINLIKLAR (3-0-3)

Ulusçuluğun ortaya çıkışı / Azınlıkların ortaya çıkışı (Azınlık tanımı; Azınlık çeşitleri; Azınlıkların kökenleri; Diaspora) / Geç ulus-devletlerde bir iç güvenlik sorunu olarak azınlık / Azınlıkların uluslararası korunması (I. Dünya Savaşı sonrası gelişmeler -MC dönemi-; II. Dünya Savaşı sonrası gelişmeler -BM, Avrupa Konseyi vb- ; Küreselleşme -AGİT, AB vb-) / Türkiye ve azınlıklar / Osmanlı dönemi (Millet sistemi; Osmanlı antlaşmalarında azınlıklar) / Cumhuriyet dönemi (Lozan Antlaşması; Gayrimüslim azınlıklar; Müslüman azınlıklar) 

 

0347120 KAFKASYA İNCELEMELERİ (3-0-3)

19. yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başlarında Kafkasya bölgesi olağanüstü siyasal, ekonomik ve toplumsal dönüşümlere sahne olmuştur. Çok uluslu bir imparatorluğun çöküş evresine rastlayan bu dönemde yaşanan gelişmeler Sovyet-sonrası döneme de ışık tutacak nitelikte olduğundan, bu derste, bölgenin etnik, dinsel, siyasal ve kültürel özelliklerine değinilerek konu ile ilgili literatür tanıtılacak, çeşitli kuramsal yaklaşımların irdelenmesiyle doktora adaylarımıza yeni açılımlar kazandırılmaya çalışılacaktır.

 

0347130 GÖÇ ÇALIŞMALARI (3-0-3)

Dış göç hareketleri, iç toplumsal dinamikler kadar, uluslararası siyasal ve ekonomik  konjonktürden de etkilenen çok boyutlu ve karmaşık nüfus hareketleridir. Bu derste, dış göç hareketleri  daha çok Türkiye deneyimi  dikkate alınarak incelenecektir. Türkiye, dış  göç hareketleri bakımından çok zengin bir geçmişe sahiptir. Bu bağlamda, bu derste önce, geçen  yüzyılın ilk dönemlerinde yaşanan nüfus mübadelesi, 1960’lardaki  işçi göçü deneyimi ve son dönemlerde Türkiye’yi etkileyen  yeni tür nüfus hareketleri ele alınacaktır.  Bu derste, dış göçle ilgili kuramsal yaklaşımlar ve  mevcut alan araştırmalarının ışığında dış göç hareketlerinin toplumsal ve kültürel yaşama etkileri incelenecektir.

 

0347140 RUSYA TARİHİ (3-0-3)

Bu ders erken dönem Rusya’dan başlayarak Sovyetler Birliğinin çöküşüne kadar Rusya tarihi üzerine odaklanmaktadır. Derste Erken Rus Tarihi ve Waregler Sorunu, Kiev Knezliği Dönemi , Moğol İstilası ve Altın Orda Hanlığı Dönemi, IV. Ivan ve Moskova Knezliğinin Yükselişi, Korkunç Ivan ve Rus Çarlığı, Deli/Büyük Petro Dönemi, II. Ekaterina Dönemi, 19. Yüzyılda Rus Siyaseti, II. Alexander ve Reformlar Dönemi, 1905 ve 1917 Devrimleri, Lenin Dönemi Sovyetler, Stalin Dönemi Sovyetler, Soğuk Savaş ve SSCB, ve SSCB’nin Çöküşü konuları ele alınacaktır.

 

0347150 KÜRESEL SİYASAL İKTİSAT  (3-0-3)

Bu derste dünya düzeninin ve uluslararası ilişkilerin anlamlandırılmasına yönelik bir metodoloji olarak uluslararası siyasal iktisat perspektifi ele alınacaktır. Bu bağlamda özelde uluslararası ekonominin genelde ise kapitalizmin işleyiş mekanizmaları ve bunların tarihsel gelişimi incelenecektir. Öngörülen ders siyaset bilimi, iktisat ve toplum bilimi gibi farklı dalların birlikte kullanılmasıyla disiplinler arası bir yapıya sahip olacaktır.

 

0347170 İKTİDAR VE DEVLET KURAMLARI (3-0-3)

Bu derste modern siyasal iktidar ve devlet üzerine farklı kuramsal çalışmalar ele alınmaktadır. Bu kuramsal yaklaşımlar arasında devlet kuramlarını en çok etkileyen üç gelenek üzerinde durulacaktır. Devleti kapitalizm ve sınıflarla ilişki içinde analiz eden Marksist yaklaşımlar, devletin öncelikle kurumsal yapısına odaklanan Weberyen çalışmalar ve devlet kavramından yönetim rasyonalitesi kavramına geçen Foucaultcu yaklaşımlar. Bu dersle hedeflenen hem her bir kuramsal geleneğin kendi içindeki farklılaşmaları hem de bu gelenekler arasındaki geçişlilikleri ve geçişsizlikleri tartışmaktır.

 

0347180 YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTADOĞU (3-0-3)

20. yy'ın sonlarından itibaren Ortadoğu'nun ekonomik ve siyasal alanda yeniden yapılandırılma sürecinin farklı düzlemlerde analiz edilmesine odaklanılacaktır. Bu temelde neo-liberalizm ekseninde uygulanan ortak politikalar, yaşanan farklı deneyimler; bir siyasi proje olarak demokratikleşme ve muhalif hareketler; devletin yeniden yapılandırılması temelinde öne sürülen yönetişim ve iyi yönetişim modeli; yeniden tanımlanan kentsel mekanlar; göç hareketleri ve toplumsal cinsiyet politikaları bütüncül bir çerçevede değerlendirilecektir.

 

0347190 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA KRİZ YÖNETİMİ VE ZORLAYICI DİPLOMASİ  (3-0-3)

Kriz Yönetimi kavramları ve yöntemlerine ilişkin kavramsal tartışmalar ekseninde Türkiye’nin dış politika tarihindeki örnek krizler ele alınarak incelenecektir. Bu çerçevede dış politika karar alma süreçleri, kurumsal işbirliği süreçleri irdelenerek kuvvet kullanma tehdidinden yararlanılarak çözülen krizler zorlayıcı diplomasi stratejisi ile açıklanmaya çalışılacaktır.

 

0347200 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET SEMİNERİ (3-0-3)

Karşılaştırmalı siyaset yöntemi üzerine yoğunlaşılacaktır. Dersin hedefi siyaset biliminin demokrasi, devlet, demokratik kurumlar, kimlik gibi temel alanlarında karşılaştırmalı siyaset metodunu kullanan belli başlı çalışmaların eleştirel bir perspektifle incelenmesi olacaktır.

 

0347210 TÜRKİYE SİYASETİ SEMİNERİ (3-0-3)

Türk siyasetinin temellerini kurumsal ve tarihsel bir açıdan inceleyecektir. Bu derste kurumların tarihsel evrimi, günümüzdeki pozisyonlarını ve toplumdaki siyasal dönüşümü yönlendiren güçlerin zaman içerisindeki rol değişimini irdelenecektir.

 

0347220 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI SEMİNERİ (3-0-3)

Uluslararası politika literatüründe I. Dünya Savaşı'ndan günümüze dek geliştirilmiş farklı kuramsal yaklaşımlar arasındaki tartışmaları, bu yaklaşımların dünya siyasetindeki olay ve sorunlara getirdiği farklı yorum ve çözüm önerilerini karşılaştırarak değerlendirmeyi amaçlar. Dersin ilk yarısı ana akım teorilere odaklanırken, ikinci yarısında eleştirel teorilere ağırlık verilecektir.

 

0347230 SİYASET TEORİSİ SEMİNERİ (3-0-3)

Siyaset bilimi alanındaki çağdaş kuramsal tartışmaların düşünsel temelini oluşturan, güncel siyasal gelişmelere ışık tutabilecek nitelikteki klasik metinleri incelemek ve yorumlamak amacını güder. Derste incelenmesi planlanan düşünürler şunlardır: Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Arendt, Foucault, Rawls ve Habermas.

 

0347240 KAVRAMSAL VE OLGUSAL OKUMA, ARAŞTIRMA (3-0-3)

Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün öğretim üye veya görevlilerinden biri ve/veya bir kaçının yönetiminde yürütülür. Öğrencilerin, kendi seçtikleri bir konu üzerinde bağımsız okuma ve araştırma yapma yeteneklerinin geliştirilmesi hedefi güdülmektedir.

 

0347250 AVRUPA BİRLİĞİ SEMİNERİ (3-0-3)

Avrupa’nın belli başlı ülkelerindeki iç siyaset ve Avrupa genelinde örgütlenen Avrupa Birliği’nin etkileri üzerine odaklanmaktadır. Özellikle yerel, ulusal ve ulusüstü siyaset düzeylerinin etkileşimi dersin temel çıkış noktası olacaktır. Bu çerçevede, farklı idari düzeyler ve toplumsal aktörler de ele alınacak ve küreselleşme, devlet egemenliği kavramındaki değişimler ve Avrupa bütünleşme sürecinin etkileri incelenecektir. Önerilen derste öğrencilerin yönelimine göre demokrasi ve demokratikleşme kuramları, Avrupa bütünleşmesi  ve Türkiye’nin AB katılım süreci çerçevesinde demokrasi kavramı, demokratik sistemlerin ortak ve farklı yanları, Doğu Avrupa’daki demokratik dönüşüm,  demokratik sistemlerin yaşadığı sorunlar ve değişimler, AB’nin demokratik açık sorunu, yerel demokrasi, AB sürecinde sivil toplum örgütlerinin rolü, Türkiye’nin demokratikleşmesinde AB’nin rolü, sivil toplum kavramı gibi farklı konulara ağırlık verilebilecektir.

 

0347260 DOKTORA TEZİ SEMİNERİ (3-0-3)

Doktora tezi semineri, tez araştırmasına değişik yaklaşımlar hakkında derslerle başlar ve doktora adayı öğrencilerin kullanmayı düşündükleri yöntemler hakkında tartışmalarla devam eder. Ardından, doktora adaylarının kullanmayı planladıkları araştırma yaklaşımını içeren tez önerilerini yazmaları ve sunmaları beklenir. Seminerin amacı, doktora adayı öğrencilerin tezleri ve araştırma yöntemleri hakkında sunum, tartışma ve fikir alışverişi yapabilecekleri bir platform oluşturmaktır.

 

0347998 DOKTORA TEZİ (0-0-0)

Doktora tezi dersi her sömestr açılır. Bu derse tez önerisi kabul edilmiş ve doktora çalışmasına başlamış öğrenciler, tez savunmalarında başarılı bulunana veya ilgili mevzuatın hükümleri uyarınca programdan çıkartılana dek, her yarıyıl kayıt yaptırırlar. Tez Savunmasında başarılı bulunan bir öğrenci bu dersten de geçmiş sayılır.

 

0347088 SEMİNER (0-3-0)