Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ders İçerikleri
 

ZORUNLU DERSLER

SBU6000 DOKTORA TEZİ

Doktora tezi dersi her sömestr açılır. Bu derse tez önerisi kabul edilmiş ve doktora çalışmasına başlamış öğrenciler, tez savunmalarında başarılı bulunana veya ilgili mevzuatın hükümleri uyarınca programdan çıkartılana dek, her yarıyıl kayıt yaptırırlar. Tez Savunmasında başarılı bulunan bir öğrenci bu dersten de geçmiş sayılır.

SBU6001 SEMİNER

SBU5004 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK 

SBU6101 İKTİDAR VE DEVLET KURAMLARI 

Bu derste modern siyasal iktidar ve devlet üzerine farklı kuramsal çalışmalar ele alınmaktadır. Bu kuramsal yaklaşımlar arasında devlet kuramlarını en çok etkileyen üç gelenek üzerinde durulacaktır. Devleti kapitalizm ve sınıflarla ilişki içinde analiz eden Marksist yaklaşımlar, devletin öncelikle kurumsal yapısına odaklanan Weberyen çalışmalar ve devlet kavramından yönetim rasyonalitesi kavramına geçen Foucaultcu yaklaşımlar. Bu dersle hedeflenen hem her bir kuramsal geleneğin kendi içindeki farklılaşmaları hem de bu gelenekler arasındaki geçişlilikleri ve geçişsizlikleri tartışmaktır.

SBU6107 TÜRK DIŞ POLİTİKASI İNCELEMELERİ (3-0-3)

Dersin kapsayacağı konu başlıkları aşağıdaki gibidir; Türk dış politikasında geleneksel eğilimler; Savaşlar arası dönemde Türk dış politikasının öncelikleri; Türkiye ve II Dünya Savaşı; Soğuk Savaş ve Türk dış politikasında değişim; Yumuşamanın Türk dış politikası üzerindeki etkileri Türk Dış Politikasında Çok Yönlülük arayışları; Soğuk Savaş sonrası dönemde Türk dış politikasının yeni öncelikleri Türkiye’nin ulusal güvenlik politikalarında yeni arayışlar

SEÇMELİ DERSLER

SBU6100 RUSYA: TARİH, SİYASET VE TOPLUM

Bu ders erken dönem Rusya’dan başlayarak Sovyetler Birliğinin çöküşüne kadar Rusya tarihi üzerine odaklanmaktadır. Derste Erken Rus Tarihi ve Waregler Sorunu, Kiev Knezliği Dönemi , Moğol İstilası ve Altın Orda Hanlığı Dönemi, IV. Ivan ve Moskova Knezliğinin Yükselişi, Korkunç Ivan ve Rus Çarlığı, Deli/Büyük Petro Dönemi, II. Ekaterina Dönemi, 19. Yüzyılda Rus Siyaseti, II. Alexander ve Reformlar Dönemi, 1905 ve 1917 Devrimleri, Lenin Dönemi Sovyetler, Stalin Dönemi Sovyetler, Soğuk Savaş ve SSCB, ve SSCB’nin Çöküşü konuları ele alınacaktır.

SBU6102 YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTADOĞU

20. yy'ın sonlarından itibaren Ortadoğu'nun ekonomik ve siyasal alanda yeniden yapılandırılma sürecinin farklı düzlemlerde analiz edilmesine odaklanılacaktır. Bu temelde neo-liberalizm ekseninde uygulanan ortak politikalar, yaşanan farklı deneyimler; bir siyasi proje olarak demokratikleşme ve muhalif hareketler; devletin yeniden yapılandırılması temelinde öne sürülen yönetişim ve iyi yönetişim modeli; yeniden tanımlanan kentsel mekanlar; göç hareketleri ve toplumsal cinsiyet politikaları bütüncül bir çerçevede değerlendirilecektir.

SBU6103 İKTİDAR VE HUKUK

Bu derste, ana çerçeve itibarıyla, “hukukun kaynağı nedir” sorusundan hareketle siyasi düzenle hukuki düzen arasındaki bağlantı sorgulanacaktır. Dersin ana amacı, bir “demokratik hukuk devleti kuramı”nın yapıtaşlarını ortaya koymaktır. Bu bakış açısıyla, öncelikle devlet yapısı altında örgütlenmiş siyasi birimlerin, yani modern toplumların hukuku nasıl kurguladıkları incelenecektir. Ardından tüm toplumsal örgütlenme biçimleri açısından geçerli olabilecek bir iktidar tanımı çerçevesinde hukuk tanımlanacaktır. Son olarak ise, tekrar modern devlet kurgusuna dönülerek, bu kurgu çerçevesinde evrensellik niteliğine sahip insan hakları kavramının hukuk düşüncesi içine kuramsal açıdan tutarlı bir şekilde nasıl yerleştirilebileceği tartışılacaktır.

SBU6104 MİLLİYETÇİLİK VE KURAMLAR

Bu derste bir ucunda milliyetçiliğin tarih ötesi olduğunu iddia eden patrimoniyal yaklaşımlar diğer ucunda ise milliyetçiliği kapitalist dünya düzeni ve modernitenin bir ürünü/gereksinimi olarak gören yaklaşımların bulunduğu geniş bir yelpazeye yayılmış çeşitli milliyetçilik teorileri incelenecektir. Bu inceleme sırasında farklı coğrafyalara ve özelliklere sahip milliyetçilikler bağlamında milliyetçilik olgusunun tarihi gelişimi araştırılacak, bu örneklerin literatürdeki teorilerle uyumluluğu test edilecektir. 

SBU6105 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA İNSAN (3-0-3)

Bu dersin amacı küreselleşmenin farklı evrelerinin insan karakteri ve davranışı üzerindeki etkilerini tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin bu konuyla ilgili derinlemesine bir yazın okuması yapması ve her bir öğrencinin bir alt konu belirleyip derste sunması amaçlanmaktadır. Sunulan çalışmalar ders içinde tartışmaya açılacaktır. Dersin bir diğer amacı doktora öğrencilerinin konuyla ilgili bir bilimsel makale yazmalarını teşvik etmektir.

SBU6106 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA KRİZ YÖNETİMİ VE ZORLAYICI DİPLOMASİ 

Kriz Yönetimi kavramları ve yöntemlerine ilişkin kavramsal tartışmalar ekseninde Türkiye’nin dış politika tarihindeki örnek krizler ele alınarak incelenecektir. Bu çerçevede dış politika karar alma süreçleri, kurumsal işbirliği süreçleri irdelenerek kuvvet kullanma tehdidinden yararlanılarak çözülen krizler zorlayıcı diplomasi stratejisi ile açıklanmaya çalışılacaktır.

SBU6108 KARŞILAŞTIRMALI PERSPEKTİFTEN DEVLET OLUŞUMU

Bu derste tarihsel sosyoloji ve siyasal sosyoloji perspektiflerinden modern devlet oluşumunun analizi üzerinde durulmaktadır. Modern devletin kurumsal yapısının güvenlik, sosyal güvenlik, iktisadi kurumlar, ideolojik aygıtlar gibi farklı yüzlerinin toplumsal iktidar ilişkileri ile etkileşim sürecinde farklı tarihsel ve toplumsal bağlamlardaki şekillenişi incelenmektedir. Bu bağlamda, dersin ilk bölümünde modern devletin özellikle Avrupa’da oluşum ve gelişim sürecine dair açıklayıcı temel çalışmalar üzerinde durulurken, ikinci kısmında Osmanlı ve Türkiye tarihinde modern devletin farklı yüzlerinin oluşum ve yeniden oluşum sürecine odaklanılmaktadır.

SBU6109 SOĞUK SAVAŞ SONRASI ORTADOĞU

Global düzeyde ortaya çıkan değişimlerin, Ortadoğu coğrafyasında yer alan ülkeleri bölgesel düzeyde nasıl bir değişim ve dönüşüme uğrattığı sorusu, dersin odak noktasını oluşturacaktır. Bu çerçevede derste ele alınacak bazı konu başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.

1) Ortadoğu’da Global Aktörlerin (ABD, Çin, Hindistan) Çıkarları Doğrultusunda Ortaya Çıkan gelişmeler ve Bölgeselcilik Politikasının Sınırları.

2) ABD’nin Ortadoğu Politikaları ve Ortaya Çıkan Güç Boşluğu

a) Irak Harekatı ve Ortadoğu’da Değişen Dengeler  (kimlik, güvenlik ve sistem temelinde tartışılması)

3) Bölgede Genel Olarak  Değişen Güç Dengeleri

a) İran’ın artan nüfuzu ve nükleer güç olma çabaları b) Körfez ülkelerinin artan güvenlik kaygıları ve İran c) Bölgede Şii-Sünni karşıtlığı çerçevesinde belirlenen kimlik krizi ve İsrail-Sünni yönetimlerin yakınlaşması

4) Türkiye’nin Ortadoğu’da Yenilenen Politikaları

a) Irak’ta ki güç boşluğu ve Türkiye’nin PKK ile mücadelesi  b) Türkiye’nin İran ve Suriye ile yakınlaşması c) Türkiye’nin Körfez ülkeleri ile yakınlaşma politikası örneği ile yola çıkarak Türkiye’nin çeşitlendirilmiş, çok boyutlu dış politikasını anlamak d) Türkiye’nin İsrail karşıtlığı çerçevesinde oluşturduğu iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülebilirliği e)  Türkiye’nin arabulucu, kolaylaştırıcı ve istikrar sağlayıcı ülke olma potansiyelinin sınırlarının tartışılması 

SBU6110 TÜRKİYE SİYASETİ SEMİNERİ

Türk siyasetinin temellerini kurumsal ve tarihsel bir açıdan inceleyecektir. Bu derste kurumların tarihsel evrimi, günümüzdeki pozisyonlarını ve toplumdaki siyasal dönüşümü yönlendiren güçlerin zaman içerisindeki rol değişimini irdelenecektir.

SBU6111 DEMOKRASİ-ULUSÇULUK-AZINLIKLAR

Ulusçuluğun ortaya çıkışı / Azınlıkların ortaya çıkışı (Azınlık tanımı; Azınlık çeşitleri; Azınlıkların kökenleri; Diaspora) / Geç ulus-devletlerde bir iç güvenlik sorunu olarak azınlık / Azınlıkların uluslararası korunması (I. Dünya Savaşı sonrası gelişmeler -MC dönemi-; II. Dünya Savaşı sonrası gelişmeler -BM, Avrupa Konseyi vb- ; Küreselleşme -AGİT, AB vb-) / Türkiye ve azınlıklar / Osmanlı dönemi (Millet sistemi; Osmanlı antlaşmalarında azınlıklar) / Cumhuriyet dönemi (Lozan Antlaşması; Gayrimüslim azınlıklar; Müslüman azınlıklar) 

SBU6112 TÜRKİYE’DE TARİHYAZIMI

Ders; tarihyazımında hâkim anlayışlar, Türkiye’de tarihçiliğin tarihi, ders kitapları, güncel bir mücadele alanı olarak tarih gibi başlıklarla, tarihin neden öyle yazıldığı ve nasıl yazılması gerektiği gibi sorunsallar çerçevesinde işlenecektir.

SBU6113 MODERN BALKAN TARİHİ

Bu ders 18. Yüzyıl Sonlarında Balkanlar’dan başlayıp günümüze kadar olan dönemde Balkanların siyasi tarihi üzerine odaklanacaktır. Ders kapsamında Sırp İsyanı, Yunan İsyanı, Eflak ve Boğdan Beylikleri, Tanzimat ve Gayrimüslimler, Bulgar Eksarhlığının Kuruluşu, 93 Harbi ve Bağımsız Balkan Devletlerinin Kuruluşu, Makedonya Sorunu, Arnavutluk Sorunu, Birinci Dünya Savaşında Balkanlar, İki Savaş Arası Dönemde Balkanlar, İkinci Dünya Savaşında Balkanlar, Soğuk Savaş Dönemi ve Sosyalizmin Çöküşünden Günümüze Balkanlar konuları incelenecektir.