Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ders İçerikleri

TEMEL ZORUNLU DERSLER

  1. GSIS: 0346113 Modern Sosyal ve Politik Kuram (3 Kredi/ 1. dönem) Temel kuramsal tartışmaların ardındaki varsayımlardan yola çıkarak kapsamlı siyaset kuramı çalışması.
  2. GSIS: 0346111 Metodoloji (3 Kredi/ 1. veya 2.dönem)Sosyal bilimciler için araştırma metotları. Sosyal bilim araştırmasının temel özellikleri.
  3. GSIS: 0346088 Seminer (0 Kredi/ 2. dönem)

ALAN ZORUNLU DERSLER

Siyaset Bilimi

  1. GSIS: 0346440 Karşılaştırmalı Siyaset (3 Kredi/ 1.dönem) Siyaset biliminde karşılaştırmalı metot ve alandaki güncel konulara ilişkin başlıca yaklaşımlar.
  2. GSIS: 0346211 Türk Siyasal Hayatı (3 Kredi/ 2.dönem) : Bu ders 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne uzanan bir tarihsel dönemi kapsamaktadır. Dersin yapısı ve içeriği tarihsel olguların kronolojik bir anlatımından ziyade söz konusu dönemlerde Osmanlı ve Türkiye toplumlarında modern siyasal iktidar alanının oluşum sürecini toplumsal sınıflar, sosyo-kültürel kimlikler, toplumsal ve siyasal hareketler eksenli iktidar ilişkileri, ideolojileri ve pratikleri üzerinden analitik olarak incelemeye yöneliktir. Ders planı ve okumalar Türkiye’de sosyo-politik iktidar ilişkilerini anlamaya yönelik tarihsel-ampirik analizleri olduğu kadar farklı kuramsal yaklaşımları da tartışmaya yöneliktir.

Uluslararası İlişkiler

  1. GSIS: 0346611 Uluslararası İlişkiler Kuramları (3 Kredi/ 1. Dönem) Uluslararası ilişkileri analiz etmeye yönelik temel teorik yaklaşımların tartışılması hedeflenmektedir. 
  2. GSIS: 0346550 Uluslararası Politika (3 Kredi/ 2. dönem) Uluslararası politika alanın içeriği ve sınırlarının tartışıldığı bu derste, alanın güvenlik, dış politika gibi temel alt disiplinlerine yönelik okumalar yapılacaktır.

SEÇMELİ DERSLER

Seçmeli dersler tamamı her dönem açılmamaktadır. Dönem içinde açılan seçmeli derslerin listesi için lütfen ders programına bakınız.

GSIS:0346410 AB Ülkelerinde Politika, Politik Kültür ve Sosyal Hareketler

Bugün AB 27 ülkeden oluşan bir Birlik’tir. Yeni üyelerin katılımı da söz konusudur. Bu 27 ülke ortak bir değerler alanını paylaşmalarına rağmen, siyasi kültür, demokratikleşme süreci, demografik yapı, etnik, dini özellikler ve tarihi süreçler açısından birbirlerinden önemli farklılıklar göstermektedir. Bu dersin amacı öğrencileri AB ülkelerinin temel özellikleri konusunda bilgilendirmek ve araştırmaya sevk etmektir. Belli başlı bazı AB ülkelerinde var olan siyasi yapı, parti sistemi, siyasi kültür ve siyasi hareketler incelenecektir. Sosyalizm, sosyal demokrasi, Hıristiyan demokrasi, liberalizm gibi ana akımların gelişimi, Yeşiller gibi daha yeni siyasi akımların ortaya çıkışı, iktidar ve muhalefet ilişkileri, sivili toplumun rolü, AB boyutu gibi konular dersin ana temalarını oluşturmaktadır.

GSIS:0346411 Avrupa Birliği

Ders yakın dünya tarihinde kendine özgü önemli bir ulusüstü girişim olan Avrupa Birliği'ni incelemeyi hedeflemektedir.  AB’nin kurumsal yapısı, tarihçesi, geçirdiği dönüşümler,  politika alanları, dış ilişkileri, Türkiye ile ilişkileri, güncel sorunları gibi alanlar ele alınacaktır. Öğrencilerin sözlü ve yazılı sunumlar ile yeni işlevselcilik, federalizm, liberalizm, hükümetlerarasıcılık, sosyal inşacılık, kurumsalcılık gibi farklı yaklaşımları kullanarak AB politikalarını, stratejilerini ve kurumsal gelişimi incelemeleri beklenmektedir.

GSIS: 0346912 Avrupa Kültür Tarihi

Bu ders Avrupa kültür tarihinde ki önemli dönemeç ve süreçleri incelemektedir. Romantisizm, realizm, aydınlanma, bilim ve teknoloji, 20.yy. kültür tarihi ele alınacak konular arasındadır. 

GSIS: 0346431-2 Avrupa’da Soğuk Savaş Dönemi 1- 2

Bu ders Avrupa’nın Soğuk Savaş dönemine (1948-1991) odaklanmaktadır. Soğuk savaşın nedenleri, sosyal, ekonomik ve politika boyutları irdelendikten sonra, özellikle Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan güvenlik kurumları teorik bir perspektiften incelenmektedir.

GSIS:  0346812 Balkanlar

Bu derste imparatorluktan ulus-devlete geçiş sürecindeki temel gelişmeler, millet sistemi, Balkan milliyetçilikleri, kilise, azınlıklar incelenecektir.

GSIS: 0346742 Balkanlar ve Türkiye’de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu

Balkan ülkelerinde Osmanlı döneminin tarih yazımında ve okul ders kitaplarında anlatımı ve bunun Türkiye ile karşılaştırılması; Osmanlı geçmişinin ulus kimliklerin oluşumunda ve tanımlanmasındaki yeri

GSIS: 0346732 Demokrasi: Kuramlar-Modeller

Bu derste demokrasi hem kuramsal açıdan hem de tarihsel olarak gerçekleşen somut örneklere bakarak incelenecektir. Konuyu demokrasi fikrinin ilk ortaya çıktığı klasik dönemdeki kökenlerinden başlatıp günümüzdeki tartışmalara kadar getirerek, demokrasi düşüncesinin vaatlerini ve tuzaklarını eleştirel bir gözle değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

GSIS: 0346711 Devlet Kuramları

Bu derste modern siyasal iktidar ve devlet üzerine kuramsal çalışmaları en çok etkileyen üç gelenek üzerinde durulacaktır: Devleti kapitalizm ve sınıflarla ilişki içinde analiz eden Marksist yaklaşımlar, devletin öncelikle kurumsal yapısına odaklanan Weberyen çalışmalar ve devlet kavramından yönetim rasyonalitesi kavramına geçen Foucaultcu yaklaşımlar. Bu dersle hedeflenen hem her bir kuramsal geleneğin kendi içindeki farklılaşmaları hem de bu gelenekler arasındaki geçişlilikleri ve geçişsizlikleri tartışmaktır.

GSIS: 0346460 Din ve Siyaset

Bu derste, dinin siyasal yaşamdaki yeri üzerine temel teorik tartışmalar incelenecektir. Ayrıca Hıristiyan Demokrasisi, Kurtuluş Teolojisi ve Siyasal İslam, bu alandaki üç büyük deney olarak ele alınacaktır. 

GSIS: 0346421 Güvenlik Konusunda Güncel Tartışmalar

Bu derste Soğuk Savaş sonrası dönemin değişen güvenlik parametreleri çerçevesinde Batı’nın yeni güvenlik gündemi incelenecektir.

GSIS: 0346430 Kafkaslarda Siyaset Ve Toplum

Güney Kafkasya ülkelerindeki siyasal ve toplumsal süreçlerin siyaset sosyolojisi kapsamında açılarından incelemek, alternatif yaklaşımları milliyetçilik teorileriyle birlikte kullanarak ‘bölge çalışması’na uygulamak, bu bağlamda konusunda çözümleyici bir yaklaşım geliştirmek.

GSIS: 0346112 Kamu Hukuku

Dersin amacı, bir “demokratik hukuk devleti kuramı”nın yapıtaşlarını ortaya koymaktır. Bu bakış açısıyla, öncelikle (1. – 5. haftalar) devlet yapısı altında örgütlenmiş siyasi birimlerin, yani modern toplumların hukuku nasıl kurguladıkları incelenecektir. Ardından (5. – 10. haftalar) tüm toplumsal örgütlenme biçimleri açısından geçerli olabilecek bir iktidar tanımı çerçevesinde hukuk tanımlanacaktır. Son olarak ise, tekrar modern devlet kurgusuna dönülerek, bu kurgu çerçevesinde evrensellik niteliğine sahip insan hakları kavramının hukuk düşüncesi içine kuramsal açıdan tutarlı bir şekilde nasıl yerleştirilebileceği tartışılacaktır.

GSIS: 0346540 Kapitalizm ve İnsan

Kapitalizmin farklı ilke ve evrelerinde insan yaşantısı ve karakterinin ne şekilde etkilendiği üzerine bir ders olacak.

GSIS: 0346522 Küreselleşme ve Türkiye

Bu ders küreselleşme olgusunu, siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan incelemekte ve ortaya çıkan sonuçları, Türkiye’deki etkileri ve bunlar üzerinde farklı görüş ve tartışmaları içerir bir biçimde tartışmayı hedeflemektedir.

GSIS: 0346450 Küreselleşme, Kapitalizm ve İktidar

Bu ders, siyasal iktisat perspektifinden dünya düzenini ve uluslararası iktidar ilişkilerini açıklamaya ve anlamlandırmaya çalışacaktır. Bu bağlamda özelde uluslararası ekonominin genelde ise kapitalizmin işleyiş mekanizmaları ve bunların tarihsel gelişimi incelenecektir. Bu inceleme özellikle küreselleşeme olarak adlandırılan neo-liberal birikim dönemine ve onun getirdiği iktidar süreç ve pratiklerine odaklanacaktır. Öngörülen ders siyaset bilimi, iktisat ve toplum bilimi gibi farklı dalların birlikte kullanılmasıyla disiplinler arası bir yapıya sahip olacaktır.

GSIS: 0346433 Medya ve Siyaset

Medya eleştirileri, Medya mülkiyeti sorunları, siyaset haberciliği ve televizyon, Türk basını ve siyaset haberciliği, Batı basınında siyasete ilişkin habercilik, İnternet ve siyaset.

GSIS: 0346510 Politika ve Edebiyat

Türk edebiyatında politika-yazar-eser ilişkisine odaklanan bu derste edebi metinler üzerinden siyasal analiz yapmak ve Türkiye siyasal hayatına edebi metinler üzerinden bakmak hedeflenmektedir.

GSIS: 0346520 Rusya Tarihi

Derste Kiev Rusyası, Çarlık Dönemi ve Sosyalizmin yıkılmasından günümüze kadar uzanan Rusya tarihi ele alınmakta ve öğrencilerin Rusya tarihinden bir konu hakkında araştırma yapıp bir dönem ödevi hazırlanması beklenmektedir.

GSIS: 0346420 Siyasal Düşünce ve Sanat

Bu derste sanat ve edebiyat alanında ortaya konan yapıtlar  siyasal toplumsallaşma, ideoloji ve hegemonya kavramları çerçevesinde incelenecektir.

GSIS: 0346712 Siyaset ve Toplumsal Değişme

Saha araştırmaları üzerinden siyaset ile toplumsal değişme arasındaki etkileşimin tartışılması hedeflenmektedir.

GSIS: 0346530 Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Militarizm

"Bu derste genel olarak modern kapitalist toplumlarda bir iktidar tekniği olarak militarizm özel olarak da Türkiye’de militarizmin farklı biçimlerinin kuramsal, tarihsel ve karşılaştırmalı bakış açıları kullanılarak incelenmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda öncelikle modern devlet oluşum sürecinde şiddetin örgütlenmesi, zorunlu askerlik, iç güvenlik pratiklerinin nasıl yapılandığına bakılacak; ardından pretoryen militarizmin Türkiye örneğinde nasıl işlenildiğine odaklanılacaktır. Son olarak da neoliberal kapitalizm çağında güvenlik paradigmasının nasıl işlediği üzerine eğilinecektir. Militarizm analizini tamamlayacak şekilde anti-militarist düşünce ve siyasetin biçimleri ve imkânları da dersin içeriğinde yer almaktadır."

GSIS: 0346311 Türk Dış Politikası

Cumhuriyet döneminde dış politika süreci, işleyişi,  temel olaylar, kararlar ve bunların etkilerinin incelendiği bir derstir.  

GSIS: 0346312 Türk Dış Politikasında Güncel Konular

Bu derste 1990 sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının biçimlenmesine etkide bulunmuş olan faktörler ve bu faktörler göz önünde bulundurularak uluslararası sistem içerisindeki gelişmeler, bu gelişmelerin Türk dış politikasına yansımaları eleştirel bir yaklaşımla incelenecektir.

GSIS: 0346212 Türk Siyasal Hayatında Güncel Konular

Türkiye siyasetinin başlıca güncel konuları teorik arka planları ile birlikte ele alınacaktır. Ordu-siyaset ilişkisi, siyasal İslam, Türkiye siyasetinde hegemonya mücadelesi, ''Kürt sorunu'' ve bir iç siyaset konusu olarak Avrupa Birliği ele alınacak konular arsındadır.

GSIS: 0346470 Türkiye ve Ortadoğu (Tarih, Kimlik ve Güvenlik)

Bu dersin amacı, Türkiye’nin Ortadoğu  politikasının uğradığı dönüşümü ve değişimi  tarih, kimlik ve güvenlik kavramları çerçevesinde ele almak ve bu sorunları analitik biçimde tartışmaya açmaktır. Derste işlenecek konuların analiz düzeyi sistem ya da uluslararası aktörlerden çok evrensel ve bölgesel temelde ortaya çıkan değerler olarak belirlenecektir. Bu çerçevede, Türkiye’nin Batılılaşma çabaları uluslararası toplumun etkin bir üyesi olması ve bu süreçte izlediği Ortadoğu politikasının Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan yeni dinamikler çerçevesinde nasıl bir dönüşüme uğradığı ve kimlik, güvenlik kavramları içerisinde şekillenen Ortadoğu politikasının genel çerçevesi dersin önemli bir kısmını oluşturacaktır. Türkiye’nin bölgesel ya da evrensel düzeyde değişen değerler temelinde çıkarlarını nasıl tanımladığı ve kronikleşmiş sorunlarına ne gibi çözümler ürettiği ve bunun Ortadoğu politikasına nasıl yansıdığı iç ve dış politikadaki gelişmelerin etkileşimi çerçevesinde, Soğuk Savaş sonrası dönem dikkate alınarak tartışılacaktır.

GSIS: 0346442 Türkiye’de Azınlıklar

Son yılların önemli gündem maddelerinden olan bu konuda, Türkiye azınlıklarının tarih ve temel özellikleri çerçevesinde; ulus-devlet ve azınlık ilişkisi, azınlıklarla ilgili hukukî mevzuat, Türkiye’nin azınlık politikası gibi başlıklar dersin temel ilgi alanını oluşturmaktadır.

GSIS: 0346422 Türkiye’de Sosyal Hareketler ve Siyaset (1960-1980)

Bu derste, Türkiye'de 1960-1980 dönemi, sosyal hareketlerin siyasal yaşamdaki yeri açısından ele alınacaktır. Bu çerçevede, sendikal hareket, sol akımlar ve MHP hareketi temel inceleme konularıdır.

GSIS: 0346512 Türk-Yunan İlişkileri

Bu derste tarihsel ve güncel boyutuyla Türk-Yunan ilişkileri, sorunlar, temel tezler ve çözüm süreçlerinin tartışılması hedeflenmektedir.

GSIS: 0346612 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar

BM III. Deniz Hukuku Sözleşmesi; Devletlerin Egemenlik Hakları; Genel Uyuşmazlık Konuları (Karasuları, Kıta Sahanlığı, Çevrenin Korunması, Ada Devletlerinin Konumu, Uluslararası Boğazlar, Kapalı / Yarı Kapalı Denizler, Uluslararası Deniz Trafiği, Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Görüş Ayrılıkları); Türkiye açısından BM III. Deniz Hukuku Sözleşmesinin Önemi; Türkiye’nin Deniz Hukuku’na İlişkin Temel Sorunları; Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de Karşılaşılan Sorunlar ve Tarafların Tezleri; Türk Boğazları’nın Statüsü ve Yeni Düzenleme Girişimleri.

GSIS: 0346511 Uluslararası Örgütler

Bu derste günümüz küresel sistemi içinde uluslararası örgütlerin rolü ele alınmaktadır. Uluslararası örgütlerin yapıları, işlevleri ve rollerine genel olarak değinildikten sonra, en kapsamlı uluslararası örgüt olarak Birleşmiş Milletler, genel yapısı, kolektif güvenlik faaliyetleri, reform önerileri ele alınarak incelenmekte, Avrupa Birliği, NATO, IMF gibi farklı uluslararası örgüt modellerinden örnekler verilmektedir. Ayrıca çevre, ekonomi gibi çeşitli temalar çerçevesinde uluslararası örgütlerin faaliyetleri incelenmektedir. Son olarak günümüzün değişen küresel sistemi içinde uluslararası örgütlerin değişen rolleri analiz edilmektedir.

GSIS: 0346721 XIX.Yüzyılda Osmanlı “Modernizasyonu”

Bu derste XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin geçirdiği dönüşüm, uluslararası bağlamda irdelenecek ve sürecin Osmanlı Devleti’ni mali bağlılığa ve yarı-sömürge ilişkilerine götüren yönleri tartışılacaktır.