Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ders İçerikleri

TEMEL ZORUNLU DERSLER

  1. SBU5000 Yüksek Lisans Tezi: Yüksek lisans tezi dersi her sömestr açılır. Bu derse tez önerisi kabul edilmiş ve yüksek lisans çalışmasına başlamış öğrenciler, tez savunmalarında başarılı bulunana veya ilgili mevzuatın hükümleri uyarınca programdan çıkartılana dek, her yarıyıl kayıt yaptırırlar. Tez Savunmasında başarılı bulunan bir öğrenci bu dersten de geçmiş sayılır.
  2. SBU5001 Seminer
  3. SBU5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 

ALAN ZORUNLU DERSLER

Siyaset Bilimi

  1. SBU5115 Karşılaştırmalı Siyaset ve Tartışmalar (3 Kredi/ 1.dönem) Siyaset biliminde karşılaştırmalı metot ve alandaki güncel konulara ilişkin başlıca yaklaşımlar

Uluslararası İlişkiler

  1. SBU5103 Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Kuramsal Tartışmalar (3 Kredi/ 1. Dönem) Uluslararası ilişkileri analiz etmeye yönelik temel teorik yaklaşımların tartışılması hedeflenmektedir. 

SEÇMELİ DERSLER

Seçmeli dersler tamamı her dönem açılmamaktadır. Dönem içinde açılan seçmeli derslerin listesi için lütfen ders programına bakınız.

SBU5100 Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Militarizm

"Bu derste genel olarak modern kapitalist toplumlarda bir iktidar tekniği olarak militarizm özel olarak da Türkiye’de militarizmin farklı biçimlerinin kuramsal, tarihsel ve karşılaştırmalı bakış açıları kullanılarak incelenmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda öncelikle modern devlet oluşum sürecinde şiddetin örgütlenmesi, zorunlu askerlik, iç güvenlik pratiklerinin nasıl yapılandığına bakılacak; ardından pretoryen militarizmin Türkiye örneğinde nasıl işlenildiğine odaklanılacaktır. Son olarak da neoliberal kapitalizm çağında güvenlik paradigmasının nasıl işlediği üzerine eğilinecektir. Militarizm analizini tamamlayacak şekilde anti-militarist düşünce ve siyasetin biçimleri ve imkânları da dersin içeriğinde yer almaktadır."

SBU5101 AB Ülkelerinde Politika, Politik Kültür ve Sosyal Hareketler

Bugün AB 27 ülkeden oluşan bir Birlik’tir. Yeni üyelerin katılımı da söz konusudur. Bu 27 ülke ortak bir değerler alanını paylaşmalarına rağmen, siyasi kültür, demokratikleşme süreci, demografik yapı, etnik, dini özellikler ve tarihi süreçler açısından birbirlerinden önemli farklılıklar göstermektedir. Bu dersin amacı öğrencileri AB ülkelerinin temel özellikleri konusunda bilgilendirmek ve araştırmaya sevk etmektir. Belli başlı bazı AB ülkelerinde var olan siyasi yapı, parti sistemi, siyasi kültür ve siyasi hareketler incelenecektir. Sosyalizm, sosyal demokrasi, Hıristiyan demokrasi, liberalizm gibi ana akımların gelişimi, Yeşiller gibi daha yeni siyasi akımların ortaya çıkışı, iktidar ve muhalefet ilişkileri, sivili toplumun rolü, AB boyutu gibi konular dersin ana temalarını oluşturmaktadır.

SBU5102 Din ve Siyaset

Bu derste, dinin siyasal yaşamdaki yeri üzerine temel teorik tartışmalar incelenecektir. Ayrıca Hıristiyan Demokrasisi, Kurtuluş Teolojisi ve Siyasal İslam, bu alandaki üç büyük deney olarak ele alınacaktır. 

SBU5105 Avrupa’da Soğuk Savaş 1- SBU 5106 Avrupa'da Soğuk Savaş 2

Bu ders Avrupa’nın Soğuk Savaş dönemine (1948-1991) odaklanmaktadır. Soğuk savaşın nedenleri, sosyal, ekonomik ve politika boyutları irdelendikten sonra, özellikle Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan güvenlik kurumları teorik bir perspektiften incelenmektedir.

SBU5107 Kamu Hukuku

Dersin amacı, bir “demokratik hukuk devleti kuramı”nın yapıtaşlarını ortaya koymaktır. Bu bakış açısıyla, öncelikle (1. – 5. haftalar) devlet yapısı altında örgütlenmiş siyasi birimlerin, yani modern toplumların hukuku nasıl kurguladıkları incelenecektir. Ardından (5. – 10. haftalar) tüm toplumsal örgütlenme biçimleri açısından geçerli olabilecek bir iktidar tanımı çerçevesinde hukuk tanımlanacaktır. Son olarak ise, tekrar modern devlet kurgusuna dönülerek, bu kurgu çerçevesinde evrensellik niteliğine sahip insan hakları kavramının hukuk düşüncesi içine kuramsal açıdan tutarlı bir şekilde nasıl yerleştirilebileceği tartışılacaktır.

SBU5108 Güvenlik Konusunda Güncel Tartışmalar

Bu derste Soğuk Savaş sonrası dönemin değişen güvenlik parametreleri çerçevesinde Batı’nın yeni güvenlik gündemi incelenecektir.

SBU5109 Uluslararası Politika (3 Kredi/ 2. dönem) Uluslararası politika alanın içeriği ve sınırlarının tartışıldığı bu derste, alanın güvenlik, dış politika gibi temel alt disiplinlerine yönelik okumalar yapılacaktır.

SBU5110 Türk Siyasal Hayatında Güncel Konular

Türkiye siyasetinin başlıca güncel konuları teorik arka planları ile birlikte ele alınacaktır. Ordu-siyaset ilişkisi, siyasal İslam, Türkiye siyasetinde hegemonya mücadelesi, ''Kürt sorunu'' ve bir iç siyaset konusu olarak Avrupa Birliği ele alınacak konular arsındadır.

SBU5111 Türk Dış Politikası

Cumhuriyet döneminde dış politika süreci, işleyişi,  temel olaylar, kararlar ve bunların etkilerinin incelendiği bir derstir.  

SBU5112 Türk Dış Politikasında Güncel Konular

Bu derste 1990 sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının biçimlenmesine etkide bulunmuş olan faktörler ve bu faktörler göz önünde bulundurularak uluslararası sistem içerisindeki gelişmeler, bu gelişmelerin Türk dış politikasına yansımaları eleştirel bir yaklaşımla incelenecektir.

SBU5113 Türkiye’de Sosyal Hareketler ve Siyaset (1960-1980)

Bu derste, Türkiye'de 1960-1980 dönemi, sosyal hareketlerin siyasal yaşamdaki yeri açısından ele alınacaktır. Bu çerçevede, sendikal hareket, sol akımlar ve MHP hareketi temel inceleme konularıdır.

SBU5114 Medya ve Siyaset

Medya eleştirileri, Medya mülkiyeti sorunları, siyaset haberciliği ve televizyon, Türk basını ve siyaset haberciliği, Batı basınında siyasete ilişkin habercilik, İnternet ve siyaset.

SBU5116 Türkiye’de Azınlıklar

Son yılların önemli gündem maddelerinden olan bu konuda, Türkiye azınlıklarının tarih ve temel özellikleri çerçevesinde; ulus-devlet ve azınlık ilişkisi, azınlıklarla ilgili hukukî mevzuat, Türkiye’nin azınlık politikası gibi başlıklar dersin temel ilgi alanını oluşturmaktadır.

SBU5117 Türkiye ve Ortadoğu

Bu dersin amacı, Türkiye’nin Ortadoğu  politikasının uğradığı dönüşümü ve değişimi  tarih, kimlik ve güvenlik kavramları çerçevesinde ele almak ve bu sorunları analitik biçimde tartışmaya açmaktır. Derste işlenecek konuların analiz düzeyi sistem ya da uluslararası aktörlerden çok evrensel ve bölgesel temelde ortaya çıkan değerler olarak belirlenecektir. Bu çerçevede, Türkiye’nin Batılılaşma çabaları uluslararası toplumun etkin bir üyesi olması ve bu süreçte izlediği Ortadoğu politikasının Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan yeni dinamikler çerçevesinde nasıl bir dönüşüme uğradığı ve kimlik, güvenlik kavramları içerisinde şekillenen Ortadoğu politikasının genel çerçevesi dersin önemli bir kısmını oluşturacaktır. Türkiye’nin bölgesel ya da evrensel düzeyde değişen değerler temelinde çıkarlarını nasıl tanımladığı ve kronikleşmiş sorunlarına ne gibi çözümler ürettiği ve bunun Ortadoğu politikasına nasıl yansıdığı iç ve dış politikadaki gelişmelerin etkileşimi çerçevesinde, Soğuk Savaş sonrası dönem dikkate alınarak tartışılacaktır.

SBU5118 Uluslararası ve Küresel Örgütler

Bu derste günümüz küresel sistemi içinde uluslararası ve küresel örgütlerin rolü ele alınmaktadır. Uluslararası örgütlerin yapıları, işlevleri ve rollerine genel olarak değinildikten sonra, en kapsamlı uluslararası örgüt olarak Birleşmiş Milletler, genel yapısı, kolektif güvenlik faaliyetleri, reform önerileri ele alınarak incelenmekte, Avrupa Birliği, NATO, IMF gibi farklı uluslararası örgüt modellerinden örnekler verilmektedir. Ayrıca çevre, ekonomi gibi çeşitli temalar çerçevesinde uluslararası ve küresel örgütlerin faaliyetleri incelenmektedir. Son olarak günümüzün değişen küresel sistemi içinde uluslararası ve küresel örgütlerin değişen rolleri analiz edilmektedir.

SBU5119 Türk-Yunan İlişkileri

Bu derste tarihsel ve güncel boyutuyla Türk-Yunan ilişkileri, sorunlar, temel tezler ve çözüm süreçlerinin tartışılması hedeflenmektedir.

SBU5120 Rusya Tarihi

Derste Kiev Rusyası, Çarlık Dönemi ve Sosyalizmin yıkılmasından günümüze kadar uzanan Rusya tarihi ele alınmakta ve öğrencilerin Rusya tarihinden bir konu hakkında araştırma yapıp bir dönem ödevi hazırlanması beklenmektedir.

SBU5121 Kapitalizm ve İnsan

Kapitalizmin farklı ilke ve evrelerinde insan yaşantısı ve karakterinin ne şekilde etkilendiği üzerine bir ders olacak.

SBU5122 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar

BM III. Deniz Hukuku Sözleşmesi; Devletlerin Egemenlik Hakları; Genel Uyuşmazlık Konuları (Karasuları, Kıta Sahanlığı, Çevrenin Korunması, Ada Devletlerinin Konumu, Uluslararası Boğazlar, Kapalı / Yarı Kapalı Denizler, Uluslararası Deniz Trafiği, Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Görüş Ayrılıkları); Türkiye açısından BM III. Deniz Hukuku Sözleşmesinin Önemi; Türkiye’nin Deniz Hukuku’na İlişkin Temel Sorunları; Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de Karşılaşılan Sorunlar ve Tarafların Tezleri; Türk Boğazları’nın Statüsü ve Yeni Düzenleme Girişimleri.

SBU5123 Balkanlarda ve Türkiye’de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu

Balkan ülkelerinde Osmanlı döneminin tarih yazımında ve okul ders kitaplarında anlatımı ve bunun Türkiye ile karşılaştırılması; Osmanlı geçmişinin ulus kimliklerin oluşumunda ve tanımlanmasındaki yeri

SBU5124 Siyaset ve Toplumsal Değişme

Saha araştırmaları üzerinden siyaset ile toplumsal değişme arasındaki etkileşimin tartışılması hedeflenmektedir.

SBU5125 Türk Siyasal Hayatı : Bu ders 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne uzanan bir tarihsel dönemi kapsamaktadır. Dersin yapısı ve içeriği tarihsel olguların kronolojik bir anlatımından ziyade söz konusu dönemlerde Osmanlı ve Türkiye toplumlarında modern siyasal iktidar alanının oluşum sürecini toplumsal sınıflar, sosyo-kültürel kimlikler, toplumsal ve siyasal hareketler eksenli iktidar ilişkileri, ideolojileri ve pratikleri üzerinden analitik olarak incelemeye yöneliktir. Ders planı ve okumalar Türkiye’de sosyo-politik iktidar ilişkilerini anlamaya yönelik tarihsel-ampirik analizleri olduğu kadar farklı kuramsal yaklaşımları da tartışmaya yöneliktir.

SBU 5129: Eleştirel Kuram ve Görsel Kültür

Postmodern Kuram ve Foucault, Baudrillard, Jameson gibi yazarların analizleri çerçevesinde görsel kültür incelemesi ve eleştirisi olmayı amaçlayan ders, özellikle teorik ve felsefi okumalara ilgi duyan ve yaşadığımız kültürü mercek altına almak isteyen öğrenciler için ilgi çekicidir. Çağdaş eleştirel kuramların yanında film kuramı da incelenmekte ve çağdaş kültür kuramıyla paralel ele alınmaktadır. Dersin değerlendirmesi derse katılım, sunum, sınav ve ödev üzerinden yapılmaktadır.